Drainage

drenotube

Drainage in de landbouwsector

Een zwakke afwatering kan negatieve gevolgen hebben voor de landbouwsector. De introductie van DRENOTUBE drainage garandeert de plaatsing van een doeltreffend en duurzaam drainagesysteem dat een positief effect heeft op de groenteopbrengst.

DRENOTUBE voorkomt gronderosie en de accumulatie van oplosbare zouten die schadelijk zijn voor de normale plantontwikkeling. Ze draagt ook bij tot wortelbeluchting en dus tot de verdere ontwikkeling van de gewaswortels.

Drenotube

Hoofdoorzaken van een teveel aan water in de gewassen
 • Extreme regenval
 • Wateroverlast door overstromingen
 • Lekkage van reservoirs en aangrenzende kanalen
 • Schommelingen van het waterpeil
 • Voortdurende stijging van het capillair water (Water dat door de wortels naar boven wordt gezogen langs miljoenen fijne verticale kanaaltjes. Capillair water is geen grondwater.)
 • Overstroming van natuurlijke rivier beddingen
 • Overstroming van ontziltingstechnieken

Hoe dan ook, onafgezien van de watertoevoer op het veld, is de drainagecapaciteit afhankelijk van het zand. De volgende essentiële kenmerken van het zand hebben een invloed op de drainage.

 • De doorlaatbaarheid van het zand
 • Het niveau van het grondwater
 • De diepte van de geologische ondoorlatende formatie (grondlaag)
 • Het reliëf

De korrelgrootte van het zand, de verhouding tussen dunne en dikke korrels en de graad van verbinding bepalen de doorlaatbaarheid van de grond. Zand met een hoge doorlaatbaarheid verlaagt het risico van overtollig water in de gewassen. Anderzijds hebben de morfologie van het reliëf en van de oppervlakte een effect op de grondinfiltratie; hoe stijler de helling, hoe meer overtollig regenwater wegstroomt en hoe minder de infiltratie.

De aard van de geologische ondoordringbare stukken en het niveau van de grondwaterspiegel kan de waterafloop verminderen en hierdoor de ontwikkeling van de wortels stilleggen.

In deze technische gids ontdekt u de problemen die samengaan met een slechte drainage in de landbouw met bijzondere nadruk op de oorzaak en de gevolgen ervan. Tegelijkertijd leest u in de gids de criteria om een goede drainage te verkrijgen in verschillende typen landbouwgrond. Er worden vergelijkingen gemaakt met verschillende soorten systemen. DRENOTUBE wordt voorgesteld als oplossing voor een duurzame, geschikte en rendabele drainage.

Adequate beluchting van de wortelzone

Als de aanwezige lucht in de grond onder het vereiste niveau zakt ( dit is anders voor iedere plantensoort) door een overvloed aan water, vermindert de fysiologische activiteit van de wortels.

Gevolg hiervan is een wijziging in de microbiologische activiteit en in de bijdrage van de voedingsstoffen (nutriënten). Bij de afname van lucht in de grond verdwijnt geleidelijk de microflora ( microscopisch organisme) en wordt vervangen door organismen die geen lucht nodig hebben. Die organismen wijzigen de beschikbaarheid van voedingsstoffen van sommige belangrijke elementen die noodzakelijk zijn voor de goede ontwikkeling van de plant.

Kortom, het gebruik van een ondergronds drainagesysteem leidt tot een goede verluchting van de grond en voorkomt een aanhoudende verzadiging ervan.

Betere controle over de verzilting van de grond

Uitlogen van zoutenDe verzilting van de grond waarin een landbouwactiviteit uitgeoefend wordt is een veelvoorkomend probleem waarvan de gevolgen niet altijd duidelijk zijn. Irrigatiewater dat dikwijls een grote hoeveelheid zouten bevat, zal na de irrigatie verdampen en de zouten achterlaten in het zand. Na verloop van tijd en bij voortdurende irrigatie wordt het zoutgehalte zo hoog dat de groei van de gewassen negatief beïnvloed wordt.

Om de zouten uit de bodem te verwijderen is het noodzakelijk de grond overvloedig te irrigeren om zo het zout in de grond op te lossen en via drainagebuizen te verwijderen van het veld. Dit proces heet “uitloging”. Zonder goede drainage kan de uitloging niet goed verlopen of zal het effect maar zeer plaatselijk zijn. De introductie van DRENOTUBE drainage helpt u de graad van grondverzilting te controleren omdat het een veilig systeem is om zouten te verwijderen.

Verzilting heeft op gewassen verschillende uitwerkingen daarom vindt u in volgende tabel een opsomming van gewassen met de aard van hun verhouding tegenover verzilting.

Hoge graad van tolerantie tegenover verziltingMiddelmatige tolerantie tegenover verziltingLage tolerantie tegenover verzilting
PalmbomenTarweAnjers
GerstTomatenErwten
BietenHaverBonen
AspergesAlfalfaSuikerriet
SpinazieRijstPeren
KorenAppelen
VlasSinaasappelen
AardappelenPruimen
WortelenAmandelen
AjuinenAbrikozen
KomkommersPerziken
Vijgen
Olijven
Druiven

Tabel: Effect van het zoutgehalte op verschillende gewassen

Beperken van het risico bij overstromingen

Een slechte drainagecapaciteit levert een verhoogd risico op voor de wortels op het veld in periodes van hevige regenval. De graad van vermindering van de opbrengst hangt af van het aantal dagen dat het veld onder water staat, (een aspect dat in hoge mate vermeden kan worden bij een goede drainage), van het type gewas en van het stadium waarin de wortelontwikkeling zich bevindt op het moment van de overstroming. Als voorbeeld ziet u enkele gewassen en de daling van de opbrengst naargelang het aantal dagen van overstroming.

Daling van de opbrengst (%)
Teelt Aantal dagen overstroming
3 7 11 15
Voeder 10 25 55 85
Gras 0 14 26 42
Zoete aardappelen 42 84 100 100
Zonnebloem 10 28 50 72
Graan 14 36 60 90
Koren 13 57 85 100
Suikerbiet 10 44 91 100

Tabel: Vermindering van de oogst als gevolg van overstromingen

DRENOTUBE helpt om een ondergelopen veld snel te draineren en het risico op schade bij gewassen door overstromingen aanzienlijk te verminderen.

Minder plagen en ziekten

Bodemvocht brengt verschillende ziekten met zich mee, zoals verrotting, schimmel en zelfs virale ziekten. Goede drainage voorkomt dat gewassen voortdurend onder water staan en zorgt hierdoor voor gezondere wortels.

Controle van de hoogte van de grondwater spiegel

De ondergrondse drainage laat toe de hoogte van de grondwaterspiegel te controleren en op een maximale hoogte te houden tijdens zware regenval. Dit zorgt voor een onverzadigde bodem waarbij het zout goed wordt weggeleid en een goede verluchting tijdens zware regenval.

Relatieve opbrengst van sommige gewassen als gevolg van de grondwaterspiegel (%)
Teelt Bodem Diepte van het grondwater (cm)
45 60 75 90 150
Tarwe Klei 58 77 89 95 100
Gerst Kalk 58 80 89 95 100
Haver Klei 49 74 85 95 100
Alfalfa Kalk-klei 100
Koren Klei-kalk 67 70 100
Koren Kalk-klei 82 85 100 85
Erwten Klei 50 90 100 100
Bonen Klei 79 84 90 100
Soya Kalk-klei 78 100 86
Tomaten Kalk 47 60 100
Suikerbieten Klei 71 84 92 100

Tabel: Invloed van de grondwaterspiegel op de ontwikkeling van verschillende gewassen

Wetenschappelijk is vastgesteld dat de grootste opbrengsten ontstaan als de grondwaterspiegel zich bevindt tussen 60 en 150cm diepte.

Andere voordelen van een goede drainage zijn:

 • Een beter toegankelijkheid van het veld,
 • Meer tijd voor de grondwerken,
 • Betere doorlaatbaarheid van de grond,
 • Een lichte opwarming van de grond waardoor de wortel sneller groeit.

Kortom, goede drainage draagt op verschillende manieren tot een kwaliteitsverbetering van de gecultiveerde grond waardoor er een groter rendement ontstaat en veiligere omstandigheden voor de gewassen.

Soorten van drainage

Drainage wordt beschouwd als het boven- en ondergronds verwijderen van water en opgeloste zouten om de groei van gewassen te verbeteren. Op natuurlijke wijze ontstaat drainage door beken die het water afvoeren naar meren en stromen. Maar deze drainage is niet altijd voldoende en daarom gaan wij technieken gebruiken om ze te verbeteren.

Door de mens gemaakte drainages zoals grachten waarbij ook als eens pompen worden gebruikt om de drainage te verbeteren.

Bij oppervlaktedrainages worden reeksen van open grachten gegraven waarin het water weggeleid wordt van het land naar een centraal punt.

Bij ondergrondse drainage wordt het teveel aan water en zouten afgeleid door ingegraven buizen om zo de grondwaterspiegel en het zoutgehalte in de bewerkingszone te controleren. Beide drainagesystemen maken een goede waterafvoer mogelijk.

Drainage Drenotube

Toch heeft ondergrondse drainage enkele voordelen ten opzichte van oppervlaktedrainage:

 1. Een teler van gewassen wil dat zijn grond zoveel mogelijk opbrengt en bij oppervlaktedrainage gaat een deel van de grond verloren aan grachten, zeker bij leemgrond.
 2. Oppervlaktedrainage vraagt ook heel veel energie aan onderhoud gezien onkruid welig groeit en hierdoor de grachten kunnen verstoppen.

Zeer efficiënt is een mix van de twee waarbij de bewerkingsoppervlakte wordt voorzien van ondergrondse drainage die uitkomt aan de zijden van het veld in een open gracht.